Algemene voorwaarden

 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Webshop: de online winkel die toegankelijk is via de website van de webshop, waar producten worden verkocht.
 • Klant: de persoon of organisatie die producten bestelt via de webshop.
 • Producten: de goederen die te koop worden aangeboden via de webshop.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de webshop met betrekking tot de aankoop van producten.
 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de webshop. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Bestellingen en betalingen: De klant kan producten bestellen via de webshop. De webshop zal de bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen per e-mail. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de webshop. De producten blijven eigendom van de webshop totdat de volledige betaling is ontvangen.
 3. Levering: De webshop zal de bestelde producten zo spoedig mogelijk leveren. De leveringstermijn is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De webshop is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering.
 4. Retourneren en annuleren: De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren of te retourneren, mits de producten onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd. De klant dient vooraf contact op te nemen met de webshop om de retourzending aan te melden. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 5. Garantie en klachten: De webshop garandeert dat de producten voldoen aan de specificaties en kwaliteitseisen zoals vermeld op de webshop. Indien de klant een klacht heeft over de geleverde producten, dient de klant binnen redelijke termijn contact op te nemen met de webshop. De webshop zal zo spoedig mogelijk een oplossing bieden voor de klacht.
 6. Aansprakelijkheid: De webshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuist gebruik van de producten of door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. De aansprakelijkheid van de webshop is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betreffende producten.
 7. Privacy: De webshop zal de persoonsgegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het afhandelen van de bestelling en het verbeteren van de service. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.
 8. Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten bij de webshop. Het is niet toegestaan om de webshop of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop.
 9. Overmacht: In geval van overmacht, zoals onder andere maar niet uitsluitend oorlog, stakingen, transportproblemen, brand, ongevallen, ziekte, overlijden of andere omstandigheden waardoor de webshop niet in staat is haar verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht duurt.
 10. Toepasselijk recht en geschillen: Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en de webshop zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 11. Wijzigingen: De webshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de webshop.